تشریفات گمرکی و ترخیص

تشریفات گمرکی و ترخیص : شرکت بار هوایی هیرا با دارا بودن نیروهای کارآزموده و با تجربه ومستقردرپایانه هوشمند بار فرودگاه امام خمینی و دایره فریت؛ کلیه امور گمرکی وتشریفات اخذ جواز را انجام میدهد.

توجه داشته باشید برای انجام تشریفات گمرکی جهت فریت بار مسافری حضور شخص مسافر و یا اقوام درجه یک الزامی میباشد.
ولی در شرکت هیرا این امکان وجود دارد که کلیه امور گمرکی بدون حضور مسافر انجام پذیرد.

تشریفات گمرکی و ترخیص
تماس با هیرا